10102023

BẢNG QUY ĐỊNH MỰC NƯỚC VẬN HÀNH HỔ CHỨA THỦY ĐIỆN

Mực nước (m) Hồ Za Hưng Hồ Đăk Mi 3 Hồ Khe Diên Hồ Sông Kôn 2 Hồ Sông Tranh 4 Hồ Đăk Mi 2
Dâng bình thường 450.00 359.00 206.94 278.00 0.00 0.00
Trước lũ cao nhất 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Đón lũ thấp nhất 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BẢNG THEO DÕI VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT LŨ HỒ CHỨA CÁC THỦY ĐIỆN KHÁC (Tiếp Theo)

Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Lọc dữ liệu Xuất ExcelNgày Giờ Hồ thủy điện Za Hưng Hồ thủy điện Đăk Mi 3 Hồ thủy điện Khe Diên Hồ thủy điện Sông Kôn 2 Hồ thủy điện Sông Tranh 4 Hồ thủy điện Đăk Mi 2
Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s)
Đến Chạy máy Qua tràn Đến Chạy máy Qua tràn Đến Chạy máy Qua tràn Đến Chạy máy Qua tràn Đến Chạy máy Qua tràn Đến Chạy máy Qua tràn