10102023

BẢNG QUY ĐỊNH MỰC NƯỚC VẬN HÀNH HỔ CHỨA THỦY ĐIỆN

Mực nước (m) Hồ Sông Bung 4a Hồ Sông Bung 5 Sông Bung 6 Sông Tranh 3 Sông Bung 2
Dâng bình thường 222.50 60.00 31.80 71.50 605.00
Trước lũ cao nhất 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
Đón lũ thấp nhất 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00

BẢNG THEO DÕI VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT LŨ HỒ CHỨA CÁC THỦY ĐIỆN KHÁC

Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Lọc dữ liệu Xuất ExcelNgày Giờ Hồ thủy điện Sông Bung 4A Hồ thủy điện Sông Bung 5 Hồ thủy điện Sông Bung 6 Hồ thủy điện Sông Tranh 3 Hồ thủy điện Sông Bung 2
Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s)
Đến Chạy máy Qua tràn Đến Chạy máy Qua tràn Đến Chạy máy Qua tràn Đến Chạy máy Qua tràn Đến Chạy máy Qua tràn