10102023

Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Chọn lưu vực, thủy điện:

Vẽ biểu đồ theo thời gian chọnLưu ý: Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc để vẽ biểu đồ theo thời gian mong muốn