10102023

          Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có các cơ quan giúp việc gồm:

1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đồng thời là cơ quan Thường trực PCTT tỉnh.

a) Nhiệm vụ:

- Tổ chức trực ban tại Văn phòng Thường trực theo quy định;

- Tham mưu dự thảo các Chỉ thị, Thông báo, Công điện liên quan công tác chỉ đạo PCTT và TKCN trình lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh hoặc UBND tỉnh ký ban hành; đồng thời, chuyển các văn bản chỉ đạo này đến các địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời triển khai, thực hiện;

- Thu thập, tiếp nhận, tổng hợp về diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, tham mưu dự thảo các văn bản của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương có liên quan;

- Giúp lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn;

- Tham mưu ra quyết định vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án về phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh do cấp có thẩm quyền giao;

- Tiếp nhận các tiến bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực phòng, chống thiên tai do các Bộ, ngành và tổ chức khoa học chuyển giao, triển khai ứng dụng các công nghệ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh;

- Cập nhật, quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;

- Tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động hằng năm của các cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, trình UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh giao.

b) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh được cấp kính phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hằng năm; sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để giao dịch các công việc theo ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Trụ sở làm việc của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đặt tại Chi cục Thủy lợi tỉnh - Số 117 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

c) Tổ chức bộ máy:

- Cử Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng và các Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;

- Phụ trách kế toán của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh quyết định và được hỗ trợ công tác phí hăng tháng;

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh do Công chức, viên chức Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm và có từ 02 đến 03 viên chức chuyên trách (trong tổng số biên chế được giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT);

- Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm phân công cán bộ cùng tham gia, phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trong công tác tham mưu ra quyết định vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015của Thủ tướng Chính phủ trong mùa mưa lũ hằng năm.

2. Cơ quan thường trực Tìm kiếm cứu nạn trên sông và đất liền.

a) Nhiệm vụ:

- Tổ chức trực ban tại Cơ quan thường trực theo quy định;

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai;

- Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng để theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, thiên tai xảy ra để tham mưu thực hiện phương án phù hợp về huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả cao nhất;

- Tham mưu báo cáo đề xuất với Cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Quân khu 5 chỉ đạo, giải quyết kịp thời những tình huống phức tạp;

- Khi có tình huống sự cố thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Phòng Cứu nạn Cứu hộ/Bộ Tham mưu/Quân khu 5, UBND tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về tình hình thiên tai và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

- Tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh quyết định việc mua sắm các phương tiện, vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

b) Cơ quan thường trực TKCN trên sông và đất liền được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hằng năm; được sử dụng con dấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thực hiện giao dịch công việc.

Trụ sở làm việc của Cơ quan thường trực TKCN trên sông và đất liền đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Số 60 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

c) Tổ chức bộ máy:

- Cử đồng chí Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ Thường trực, đồng chí Phó Tham mưu trưởng - Tác chiến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ Phó Thường trực của Cơ quan Thường trực TKCN trên sông và đất liền;

- Thành viên Cơ quan thường trực TKCN trên sông và đất liền do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh quyết định.

3. Cơ quan thường trực Tìm kiếm cứu nạn trên biển và hải đảo.

a) Nhiệm vụ:

- Tổ chức trực ban tại Cơ quan thường trực theo quy định;

- Tổ chức thông báo, báo động khi có thiên tai trên biển (bão, áp thấp nhiệt đới,…), có biện pháp ngăn chặn không cho tàu thuyền ra khơi theo lệnh của Trung ương, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kêu gọi và hướng dẫn các phương tiện vào nơi trú tránh an toàn;

- Khi có tình huống sự cố thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về UBND tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về tình hình thiên tai và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

- Tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh quyết định việc mua sắm các phương tiện, vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ có hiệu quả công tác thông tin liên lạc nắm tình hình tàu thuyền, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển.

b) Cơ quan thường trực TKCN trên biển và hải đảo được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hằng năm; được sử dụng con dấu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để thực hiện giao dịch công việc.

Trụ sở làm việc của Cơ quan thường trực TKCN trên biển và hải đảo đặt tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Số 02 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

c) Tổ chức bộ máy:

- Cử đồng chí Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ chức vụ Thường trực, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ chức vụ Phó Thường trực của Cơ quan thường trực TKCN trên biển và hải đảo;

- Thành viên Cơ quan thường trực TKCN trên biển và hải đảo do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh quyết định.”