10102023

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam được thành lập theo quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

1. Vị trí: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, có pháp nhân và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, được giao chỉ tiêu biên chế và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hằng năm.

2. Chức năng: Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều hành, đôn đốc thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.