10102023

BẢNG QUY ĐỊNH MỰC NƯỚC VẬN HÀNH HỔ CHỨA THỦY ĐIỆN

Mực nước (m) Hồ A Vương Hồ Đăk Mi 4 Hồ Sông Bung 4 Hồ Sông Tranh 2
Dâng bình thường 380.00 258.00 222.50 175.00
Trước lũ cao nhất 376.00 255.00 217.50 172.00
Đón lũ thấp nhất 370.00 251.50 216.00 165.00

BẢNG THEO DÕI VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT LŨ HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN

Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Lọc dữ liệu Xuất ExcelNgày Giờ Hồ thủy điện A Vương Hồ thủy điện Đak Mi 4 Hồ thủy điện Sông Bung 4 Q về Vu Gia Hồ thủy điện Sông Tranh 2 Q về Thu Bồn
Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s) Mực
nước
(m)
Lưu lượng (m3/s)
Đến Chạy máy Qua tràn Đến Chạy máy Qua tràn Đến Chạy máy Qua tràn (m3/s) Đến Chạy máy Qua tràn (m3/s)