CÔNG ĐIỆN SỐ 04 CỦA BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH NGÀY 01/11/2017 VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ ATNĐ VÀ MƯA LỚN

Tải về