Thông báo thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai đối với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
Tải về