Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Tải về