Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai"

Tải về: 

Q1_Tài liệu dùng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

(Nguồn: http://phongchongthientai.vn)