10102023

Sổ tay Phòng chống thiên tai trong bối cảnh COVID-19

Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Tổ chức UNICEF đã xây dựng “Sổ tay Hướng dẫn Phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19”. Sổ tay tập trung hướng dẫn địa phương xây dựng phương án ứng phó, thực hiện hoạt động phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, trách nhiệm nhiệm vụ của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở; chủ động tham gia, phối hợp với các cơ quan, lực lượng liên quan thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai và phòng chống dịch tại địa phương; bổ sung nội dung phòng chống dịch bệnh trong thực hiện kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai…

 Tải file vui lòng kích vào đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/1CoBuOb5S_WJYeiEAvP-D0RvDVg57jhqW/view

Nguồn: Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.