Sổ tay Hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng chống thiên tai

          Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành “Sổ tay hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai” tại quyết định số 24/QĐ-QGPCTT ngày 03/12/2021.

           Trong những năm qua, thiên tai ở nước ta diễn biến bất thường, phức tạp với sự xuất hiện của hầu hết các loại hình thiên tai trên khắp các vùng miền của cả nước đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Công tác phòng chống thiên tai được cả hệ thống chính trị và xã hội quyết liệt vào cuộc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc nâng cao nhận thức cộng đồng, thông tin và truyền thông được chú trọng, góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong thời gian qua.

          Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông trong phòng chống thiên tai, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức xây dựng, ban hành nhiều tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho cán bộ và người dân, trong đó gồm “Sổ tay hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai” ban hành kèm theo quyết định số 24/QĐ-QGPCTT ngày 03/12/2021.

          Sổ tay là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho cơ quan phòng chống thiên tai các cấp, các cơ quan truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thông tin truyền thông rủi ro thiên tai, công tác chỉ đạo điều hành ứng phó, phổ biến kiến thức và kỹ năng cho cán bộ các cấp và người dân, nâng cao năng lực và sự chủ động phòng tránh của cộng đồng và xã hội.

          Vui lòng tải Sổ tay tại đây:   

https://drive.google.com/drive/folders/1c3FtR7TQ1e0OjfqRJN3T23aT6iC7ZVe_?usp=sharing

Nguồn: Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.