TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN BIỂN phát 04h30 ngày 21/01/2021

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH  VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 15h30 ngày 20/01/2021

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 04h30 ngày 20/01/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - Dự báo đêm 19 ngày 20/01 (24 giờ tới)

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 15h30 ngày 19/01/2021

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG, RÉT VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 04h30 ngày 18/01/2021

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG, RÉT VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 15h30 ngày 17/01/2021

 

 

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 15h30 ngày 14/01/2021

 

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN ĐÔNG  VÀ VÙNG BIỂN QUẢNG NAM phát 04h30 ngày 13/01/2021

 

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG, RÉT VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 15h30 ngày 11/01/2021

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG, RÉT VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 15h30 ngày 10/01/2021

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG, RÉT VÀ CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

 

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG, RÉT VÀ CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 04h30 ngày 09/01/2021

 

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT phát 04h30 ngày 08/01/2021