TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG VU GIA -TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG THU BỒN, TAM KỲ

TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG VU GIA -TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG THU BỒN VÀ TAM KỲ

TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 9

TIN LŨ 
TRÊN CÁC SÔNG VU GIA, THU BỒN VÀ TAM KỲ

TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN  (Cơn bão số 9) phát lúc 14h30 ngày 28/10/2020

DBQG XTND 20201028 1430

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 9) phát lúc 11h ngày 28/10/2020

DBQG XTND 20201028 1100

TIN BÃO KHẨN CẤP  (Cơn bão số 9) phát lúc 09h ngày 28/10/2020

DBQG XTND 20201028 0900

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 9) phát lúc 05h ngày 28/10/2020

DBQG XTND 20201028 0500

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 9) phát lúc 23h ngày 27/10/2020

dbqg xtnd 20201027 2300

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 9) phát lúc 21h ngày 27/10/2020

DBQG XTND 20201027 2100

TIN BÃO KHẨN CẤP  (Cơn bão số 9) tin phát lúc 14h30 ngày 27/10/2020

dbqg xtnd 20201027 1100

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 9) phát lúc 09h ngày 27/10/2020

07h 27102020

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 9) phát lúc 05h ngày 27/10/2020

dbqg xtnd 20201027 0500

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 9) phát lúc 02h30 ngày 27/10/2020

dbqg xtnd 20201027 0230

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG  TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát lúc 21h30 ngày 26/10/2020

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 9) phát lúc 21h ngày 26/10/2020dbqg xtnd 20201026 2100

dbqg xtnd 20201026 1430