Tải về

Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2021:

Vui lòng truy cập và tải các tài liệu liên quan tại đường link sau:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e4mOEeFmvKty_EEnlhn6NfC9ZRqYszR6?fbclid=IwAR2VKW-f6eBNNMvLuKtxjHbOBTaupZ0vFPumhDiLPlPHNL1nvydv_outdjg

(Nguồn: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/tai-lieu-truyen-thong-phuc-vu-cac-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-pctt-nam-2021-va--.aspx)