Tải về

0.Bia.docx

0_1.Chuong_trinh_Hoinghitructuyen

0_2.Danh muc tai lieu

01.05072019._Du_thao_Bao_cao_PCTT__TKCN_nam_2018_trien_khai_2019

Phụ lục báo cáo

02.Nhan dinh cua Dai KTTV QNam

03.Tam_Ky

04.Thang_Binh

05.Phu_Ninh

06.Nam_Tra_My

07.Bac_Tra_My

08.Phuoc_Son

09.BCH_Bien_phong_Tham_luận

10.Tham_luan_cua_VPTT_BCHPCTT_va_TKCN_tinh

11.QD93-kien_toan_BCH

12.Danh_sách_BCH_PCTTTKCN_tinh

13.CT_08-Chi_thi_PCTT_den_2020

14.ct_08_ve_cong_tac_phong_tranh_lu_ong_lu_quet_sat_lo_dat

15.2018.Chi_thi_10_ve_an_toan_hcn

16.Chi_thi_so_13_ngay_14-11-2018

17.cv2025_dam_bao_an_toan_ct_thuy_loi_nam_2019_.signed

18.22062019.Cong_van_gui_dia_phuong_cac_nha_may_thuy_dien_ve_cong_tac_PCTT_2019