Ý nghĩa của màu sắc vết lũ

gray  : Vị trí vết lũ không ngập hoặc không có báo cáo                                     green  : 0m < Độ sâu đo gần nhất <= 0.5m

blue  : 0.5m < Độ sâu đo gần nhất <= 1m                                                     red  : 1m < Độ sâu đo gần nhất

02/06/2020 19:31:45